برج های مهستان

پروژه های ارائه شده در این مجتع مسکونی عظیم که در سال 1396 انجام شد شامل انواع مختلف بوسترست های آبرسانی و آتشنشانی دور ثابت و متغیر بوده است که  در مدل پمپ های زیر ساخته شده :

 • 2#CR 15-9 2#7.5KW 14.4A
 • 2#CR 15-9 2#7.5KW 14.4A
 • 2#CR 15-9 2#7.5KW 14.4A
 • 2#CR 15-7 2#5.5KW 11A
 • 2#CR 15-7 2#5.5KW 11A
 • 2#CR 15-7 2#5.5KW 11A
 • 3#CR 32-6 3#11KW 20.8A
 • 2#WKL 50-4 2#30KW 54A
 • 2#WKL 50-4 2#30KW 54A
 • 2#WKL 50-4 2#30KW 54A
 • 1#WKL 65-1a 1#11KW 22A
 • 1#WKL 65-1a 1#11KW 22A
 • 1#WKL 65-1a 1#11KW 22A