بیمارستان مسیح دانشوری

  • 3xCR 32-3 -5.5KW 11A
  • 3xCR 15-6 -5.5KW 11A
  • 2xCR 32-4 -7.5KW 14.4A
  • 2xCR 32-6 -11KW 20.8A