بیمارستان پروفسور سمیعی

سیستم آبرسانی بیمارستان مدرن و مجهز پرفسور سمیعی در سال 1396 توسط شرکت آبنوس اجرا شده است.

  • 4#CR 15-9 4#7.5KW 14.4A
  • 3#CR 20-7 3#7.5KW 14.4A
  • 3#CR 10-14 3#5.5KW 11A
  • 3#CR 15-6 3#5.5KW 11A
  • 3#CR 15-5 3#4KW 7.9A

پروژه های بیمارستانی آبنوس