شهر آفتاب

ساخت بوسترست آبرسانی در پروژه شهر آفتاب ، که از نوع متغیر دو درایو ، پنج و شش درایو می باشد که کاملا بصورت هوشمند  و به کمک PLC کنترل و پردازش می شود ، که در مدل های زیر ارائه شده است :

3#15KW 29A
1#CR 45-6  1#22KW 39.5A
 5#37KW 68A