مجتمع تجاری ایران مال

بخشی از پروژه انجام شده در این مجتمع عظیم تجاری ، شامل بوستر پمپ آتش نشانی دور ثابت با پمپ های قدرتمند گراندفوس از نوع CR45 می باشد.