مجتمع زیتون

این پروژه شامل سیزده عدد بوستر آتش نشانی و 10 عدد بوستر آبرسانی دور متغیر می باشد که در سال 1394 اجرا شده و شامل مدل های مختلف بوسترست می باشد :

 • 3#CM 25-4 3#7.4KW 15.4A
 • 3#CM 25-4 3#7.4KW 15.4A
 • 3#CM 25-4 3#7.4KW 15.4A
 • 3#CR 20-8 3#11KW 20.8A
 • 3#CR 20-8 3#11KW 20.8A
 • 3#CR 20-8 3#11KW 20.8A
 • 2#NB 40-160/172 2#7.5KW 13.8A
 • 2#NB 40-160/172 2#7.5KW 13.8A
 • 2#NB 40-160/172 2#7.5KW 13.8A
 • 2#NB 40-250/230 2#15KW 29A
 • 2#NB 40-250/230 2#15KW 29A
 • 2#NB 40-250/230 2#15KW 29A
 • 2#NB 40-250/255 2#22KW 40.5A
 • 2#NB 40-250/255 2#22KW 40.5A
 • 2#NB 40-250/255 2#22KW 40.5A
 • 3#CM 15-4 3#5.8KW 11.8A
 • 3#CM 10-8 3#5.8KW 11.8A
 • 2#CM 15-3 2#4KW 8.20A
 • 2#NB 40-250/255 2#22KW 40.5A
 • 4#CM 25-4 4#7.4KW 15.4A
 • 3#CR 32-6 3#11KW 20.8A
 • 3#NB 40-200/219 3#15KW 29A
 • 3#CR 64-4 3#22KW 39.5A