هتل ویدا

پروژه ی انجام شده برای هتل ویدا کیش در سال 1396 و 1398  با توجه به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی آن منطقه طراحی و اجرا گردیده است.

این پروژه شامل دو سری بوسترست آبرسانی دور متغیر با  PLC و دارای 3 پمپ سانتریفیوژ برای تقویت و تنظیم فشار آب می باشد که در مدل های زیر ارائه شده :

3#18.5KW 34A

3#15KW 29A