صنایع غذایی

انواع آب مورد استفاده در واحد های تولیدی به شرح زیر است :

  • آب مصرفی عمومی کارخانه و تاسیسات که لازم است مطابق ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز تاسیسات و کارخانه باشد.
  • آب مصرفی در باغبانی و آبیاری محوطه اطراف کارخانه
  • آب جهت آشامیدن ، تولید و شست و شو که باید کاملا جدا از سایر سیستم ها و لوله کشی مجزا باشد و در زمان بهره برداری با رنگ مخصوصی از سایر لوله کشی ها تفکیک شود.
  • درصورت استفاده از آب چاه ، چنانچه سختی کل آب از حداکثر مقدار 50 میلی گرم در لیتر بالاتر باشد ، منبع ذخیره آب باید مجهز به سختی گیر و همچنین ضدعفونی آب مورد تایید مرجع ذیصلاح باشد.
  • در صورت استفاده از آب کلر دار جهت گندزدایی کردن تجهیزات ، غلظت کلر باید 250 ppm باشد و زمان تماس با کلر و سطح کلر آزاد باید به طور مرتب کنترل شود.
  • یخ مورد استفاده در فرآیند تولید باید از آب بهداشتی تهیه شده باشد و به نحوی تولید و مورد مصرف قرارگیرد که از آلودگی ثانویه آن جلوگیری شود.

 

طراحی شبکه آب گرم بهداشتی

یک منبع آب گرم با ویژگی آب بهداشتی باید در تمامی اوقات و طی ساعات کاری در دسترس باشد. این آب جهت هر دو منظور شست و شو و فرآیند گندزدایی به کار می رود.

 

جهت مقاصد شست و شو درجه حرارت 65 درجه سانتیگراد آب مناسب است و جهت مقاصد ضدعفونی آب گرم 80 درجه سانتیگراد و به مدت بیش از 2 دقیقه و در صورت غوطه ور ساختن در داخل ظرفی حاوی آب گرم مصرفی کافی است.

نمایش یک نتیجه