بیمارستان ها

سیستمهای آب آشامیدنی در بیمارستان ها می تواند درصورت عدم بهره برداری مناسب منبع مهم آلودگی شود .منشاء آلودگی ها ممکن است از خود شبکه توزیع، مخازن ذخیره آب و یا اتصالات نامناسب و غیراستاندارد باشد.

مواد و مصالح نامناسب نیز باعث آزادسازی مواد شیمیایی به آب داخل مخازن، لوله ها، اتصالات میشود.میزان ورود این آلایندهها بستگی به عمر مواد و دوره اتصال دارد و برای مثال آب لولههای تازه حاوی غلظتهای بالای سرب و مس است.

در سیستم های آب گرم ساختمانها بزرگ و بیارستا ها به علت ذخیره آب در مخازن، جانمایی نامناسب لوازم گرمایشی،شاخه های طویل لوله که دارای انتهای بسته هستتند و منجر به راکد شدن آب شده که احتمال رشد باکتری لژیتونلا ، در ایتن سیستم ها افزایش می یابد.

در اتصال سیستم های توزیع شهری به ساختمان ها بایستی به موارد زیر توجه شود:

  • کیفیت و مدیریت منابع تأمین آب
  • استفاده از منابع مستقل آب
  • فشار آب در شبکه
  • دمای آب در سیستمهای سرد و گرم
  • مخازن ذخیره
  • اتصالات
  • ممانعت از برگشت جریان
  • نقاط بسته شبکه و دارای پتانسیل رکود آب
  • مصالح و پوششهای مورد استفاده در شبکه توزیع و اتصالات و تجهیزات

Showing all 9 results